top of page

ช๊อป! ลด! รับคะแนน!

HOW TO ORDER

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้าของ Music.me ดังนี้ 

 • ในกรณีสินค้ามีปัญหายินดีรับเปลี่ยนและคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

 • สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

 • Music.me ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน
  3.1 ลูกค้าสั่งสินค้าผิด
  3.2 สินค้าที่ใช้แล้วจนเกิดความเสียหายทั้งน้อยและมาก
  3.3 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

 • Music.me แนะนำให้ติดต่อประสานงานทางร้าน โทร. 061-660-9838 / Line : @musicme เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ 

  * ถือเป็นความจำเป็นที่ Music.me ต้องขอให้ลูกค้านำส่งสินค้าที่เสียหายหรือส่งภาพถ่ายสินค้าที่เสียหายคืนกลับมา เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณา
   

 • Music.me เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง Music.me จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว Music.me ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

 • Music.me สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • bottom of page